Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 691 listów.

List: "Hulali po polu i pili kakao…”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ Nie, nieudały się.”

To smutne.

Ja­kieś psy, czy też wil­ki po po­lach mnie go­niły, we śnie.

Wchodzę do biura swego.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 17:59

Do Pana J

Pa­nie J 
Jes­tem cieka­wa ile naj­gor­szych dni w życiu człowiek będzie mu­siał przechodzić..
Ile ra­zy jeszcze po­wie "to jest naj­gor­szy dzień mo­jego życia.."
Czy jest ska­la, która ok­reśla naj­gor­sze dni?
Cza­sami próbu­je być [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 czerwca 2018, 22:55

Do siebie (w przyszłości)

Pa­miętasz, jak myślałaś, że jes­tes mądra...
Ten czas już minął...
Od dziś zaczy­nasz pa­kować się tam
Bo tu Ci nie wyszło...
Tam będzie te­raz Two­je miejsce
Pa­miętasz, jak mówiłaś, że go nie opuścisz..
Właśnie, że sta­nie się inaczej...
Życie jest okrutne...
Pa­miętasz, jak mówiłaś, że Go kochasz...
To na­dal tak jest...
To już Ci nie minie,
Nie spot­kasz dru­giego takiego...
Pew­nie na­wet nie będziesz chciała...
Trzy­maj się tam, bedziesz te­go potrzebowała... 

list • 26 czerwca 2018, 17:50

Dla taty

Nie po­wiem Ci już tych słów ,ale myślę że zaw­sze to wie­działeś.Nau­czyłeś mnie jak mam pos­trze­gać świat,jak pat­rzeć na niego mając przy tym swo­je" ja "w za­nad­rzu.Jak nie ustępo­wać in­nym,jak wal­czyć o [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2018, 17:23

myśl o trudnym tytule

Jeśli roz­chylę no­gi
chcę byś wciąż pat­rzał mi w oczy.
Czy to realne? 

list
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2018, 15:14

Kolejny list, którego nigdy nie otrzymasz..

Wi­taj. Znów Słowa nachodzą mi na kartkę.

Chcę abyś wie­dział ,że mi­mo og­ro­mu miłości która Cię darzę, szczęścia , które­go miałam pod dos­tatkiem przy Twoim bo­ku, nie pot­ra­fię żyć z tak wiel­kim bagażem [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 20 czerwca 2018, 23:31

Do Pana J

Pa­nie J
Jes­tem na pa­na bar­dzo zła, tak zła,że nie wiem czy na ja­kiś czas nie przerwę pi­sania do pa­na..
Bo ileż można żyć nadziejami?
Płakać, że to nie ten czas lub ty wolisz [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2018, 10:47

List: 108A

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ Tak, mam, nie po­zos­ta­wia smug.”

Owszem.

Wchodzę do biura swego.

Odtwórz

Zdej­muję kow­boj­ski ka­pelusz i od­wie­szam go na wol­nostojącym wie­sza­ku. Lecz [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 10 czerwca 2018, 16:13

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Chciałabym na­pisać To­bie wszys­tko co się u mnie dzieje, wszys­tko co czuję
Jak cza­sami się gu­bię w myślach, uczu­ciach, prag­nieniach, tęskno­cie
Że bra­kuje mi na­wigac­ji do Ciebie
I także to, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2018, 09:19

Juz nie moj

Dzis 28 maj, Ty jed­nak nie wrociles.
Rzu­cic wszys­tko dla jed­nos­tki, kto­ra po ty­lu wios­nach po­win­na to zla­pac.
Zaopieko­wac sie mna, na­mi.
Dlacze­go te­go nie zrobiles?
Po­noc by­lis­my so­bie pi­sani.
Czasami? 

list
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2018, 22:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:27Taaak do­dał no­wy tek­st Przy każdym może ob­le­wa [...]

dzisiaj, 21:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 21:25marka do­dał no­wy tek­st Parking na Pol­nej

dzisiaj, 21:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 21:14yestem sko­men­to­wał tek­st Pensjonat pod Je­siona­mi 2 

dzisiaj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st (Zbyt)późne umo­ral­nianie

dzisiaj, 20:58yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś obieca­lam Ci, ze [...]

dzisiaj, 20:20rokoko do­dał no­wy tek­st Kiedyś obieca­lam Ci, ze [...]