Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 713 listów.

Mój drogi przyjacielu.

Siedzę so­bie cichut­ko w kuchni i piję ko­lejną kawę. Nic tak nie sma­kuje z kawą jak dob­ry pa­pieros. Ale to prze­cież wiesz. Siedzę i roz­kmi­niam nad sobą. Czy­li użalam się. Nie popędzaj [...] — czytaj całość

list • 4 czerwca 2012, 22:54

P.

wys­ta­wiłeś mnie na próbę, naszą miłość, to co nasz łączy. Miłość w łóżku, miłość w słowach, miłość w od­dechu. Radze so­bie, umiem żyć z Twoim imieniem na ciele, uważnie słucham Twoich wskazówek, [...] — czytaj całość

list • 2 czerwca 2012, 04:50

Winny jest też on!

Win­ny jest też ON...
Ko­lej­ny raz za­bawił się moimi uczu­ciami, tyl­ko te­raz w in­ny sposób-bar­dziej bolesny.
Zab­rał mi coś co było dla mnie naj­ważniej­sze na świecie jak nic nig­dy wcześniej...
Nie mógł wyt­rzy­mać myśli, że [...] — czytaj całość

list • 2 czerwca 2012, 01:07

"Do Ciebie..."

Wie­działam dużo wcześniej, że jes­teś dla mnie ważny. Ty­le ra­zy tłumaczyłeś mi błędy ja­kie po­pełniałam. Dla Ciebie pot­ra­fiłam swe życie zmienić w jed­nej chwi­li... Nie wiem cze­mu, ale przy To­bie nig­dy nie [...] — czytaj całość

list • 26 maja 2012, 00:30

Ostatni zapis w notesiku

Siedzę ga­piąc się w ok­no i myślę o tym co jest te­raz, o tym co było kiedyś i o tym, co Ty byś zro­biła na moim miej­scu. To wszys­tko jest dziw­ne. Radzę [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 9 maja 2012, 14:33

Drogi Chłopcze...

Chłop­cze... chłop­czy­ku... mężczyz­no.
Jak­kolwiek bym Cię nie naz­wała, ile ra­zy nie użyłabym Two­jego imienia...
Ty i tak mnie nie usłyszysz.
Może to spo­wodo­wane jest fak­tem, ze od­da­lony jes­teś o set­ki ki­lometrów?
...podobnież [...] — czytaj całość

list • 7 maja 2012, 20:37

List do żywiołu

Dro­gi żywiole
Cho­ciaż daw­no się nie widzieliśmy, jes­teś prze­cież jak powietrze...
Nie wi­doczny ale wyczu­wal­ny.Poczuć Cie mogę we włosach na szo­sie. Śpiewając przy og­nisku. Czy cho­ciaż wyglądając przez ok­no, pat­rząc na to jak
 [...] — czytaj całość

list • 7 maja 2012, 18:34

„Rozmowa z Bogiem - List”

Idąc sam pośród wie­czo­ru mor­skich fal z głową pełnych myśli o To­bie. Spoglądam na morze, a nad nim tak nis­ko zachodzi po­marańczo­we słońce, okrągłe jak owoc na drze­wie w przy do­mowym sadzie. [...] — czytaj całość

list • 7 maja 2012, 11:45

Miał smak gumy jabłkowej...

Kochany...
Sma­kuję to słowo li­ter­ka po li­ter­ce i zas­ta­nawiam się, czy to nie oszus­two tak Ci pi­sać. k.o.c.h.a.n.y. Może tak wy­pada? Jeżeli tak, niech więc zos­ta­nie...
Pa­miętasz tam­ten dzień? Nie widzieliśmy się wtedy [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 3 maja 2012, 00:28

Uwolnij mnie!

Nig­dy nie poświęcasz mi cza­su. Zaw­sze gdzieś gnasz, pędzisz przed siebie, a ja nie pot­ra­fię dot­rzy­mać ci kro­ku i zos­taję da­leko w ty­le, des­pe­rac­ko szu­kając śladów po to­bie. Tyl­ko ni­mi mogę się [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 25 kwietnia 2012, 20:26
Aktywność

dzisiaj, 22:24AMA sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 22:15szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 22:05yestem sko­men­to­wał tek­st nie łapie się ryb [...]

dzisiaj, 21:56yestem sko­men­to­wał tek­st Dylemat ka­toli­ka. - Ugo­tuje Ci [...]

dzisiaj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 21:40yestem sko­men­to­wał tek­st Lepiej być ce­lem niż [...]

dzisiaj, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

dzisiaj, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja [...]

dzisiaj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]