Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 658 listów.

Dziękuję...

Dosłow­nie jak czy­tam niektórych z Was to jak­bym przeglądał się w lus­trze czasu.
Dziękuję Wam,że jes­teście,że dzięki Wam mogę na no­wo od­kry­wać cza­sy i miej­sca,które cały czas krwa­wią.Nie można na obecną chwilę zat­rzy­mać po­toku myśli,które kłębią się pod włosa­mi,które na­dal bolą.Po­magają jed­nak spoj­rzeć z in­nej zdrow­szej per­spek­ty­wy i ni­jako uśmie­rzyć pot­worny sko­wyt roz­dartej duszy. 

list
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:50

Nie mów mi nic, to dla mnie nic nie znaczy

Coś Ci opo­wiem to będzie krótkie jak list
nie będe ci tłumaczył, bo te­go nie lubisz
po­wiem że za mało na świecie imaginacji
To ty­le co ta­nia ma­rihu­nana, którą trzy­małaś w torebce
tyl­ko po to by ludzie nie pomyśleli
Ale to ch**uj bo gdzie byś te­go nie uk­ryła
to po­pat­rzą na Ciebie krzywo
Jak z sa­mego ra­na gdy po­pat­rzą w lus­tro na swo­je od­bi­cie w lus­trza­nym aspekcie 

list • 13 listopada 2017, 16:06

Odpowiedź...

Wierzę w Siłę Stwórczą czy­li w Bo­ga...niezap­rzeczal­nie jes­tem prze­kona­ny Je­go obec­ności.Po­wie­działem Mu kiedyś o roz­szar­pa­nym ser­cu,które prze­cież widzi każde­go dnia.Wy­lałem z siebie wszys­tko,włącznie z krzy­kiem bez­silne­go pod­da­nia się...rzu­ciłem ręcznik na matę.Nie poczułem [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 12 listopada 2017, 23:24

Do siebie

Czym jest dla mnie list?drogą pełną zakrętów przez które jeszcze wi­duję Ciebie.Zaw­ra­całem i co­fałem się do swo­jego wnętrza aby nab­rać prze­kona­nia o bez­silności jut­ra.Piszę każde­go dnia na kar­tach swo­jego ser­ca i boję [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2017, 15:44

List

Ten na pier­wszej stro­nie zos­ta­wie To­bie, gdy odpoczniesz
na tę chwi­le po­roz­ma­wiaj­my spokojnie
za­gotu­je her­ba­te, Ty włożysz drew­na do kominka
i usiądziemy na kanapie
będziemy roz­ma­wiać jak kochankowie
choć to będzie tyl­ko spotkaniem 

list
zebrał 3 fiszki • 8 listopada 2017, 12:45

List: Po życiu.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Owszem.”

No pat­rz, a mnie się udało, aż zaczęłaś się niecier­pli­wić mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Przyszło to, co przychodzi zaw­sze, o [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 1 listopada 2017, 20:21

Droga donikąd...

Ob­su­wam się co­raz niżej w kierun­ku snu,które­go nie chciałem wyśnić....bro­niłem się krótką chwilę.Wal­czyłem la­ta tak aby od­da­lić żal i smu­tek,który ukorze­nił się w moim ser­cu.Trud­no jest pi­sać o Miłości kiedy oczy zachodzą [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 1 listopada 2017, 11:24

Do pana J

Pa­nie J
Już nic nie ro­zumiem..
Nie ro­zumiem co kry­je się za słowem przy­jaźń, wsparcie..
Czy to wszys­tko coś znaczy?
Gu­bię się, bo nig­dy nie wie­działam, że za­wiodę się na ludziach, którzy by­li ... doskonali... [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 25 października 2017, 22:04

Do Pana J

Pa­nie J 
Ludzie tak wiele nie ro­zumieją.. Do nich tak wiele nie dociera..
Chciałabym zniknąć i pójść gdzieś gdzie zos­tanę zro­zumiana, do ko­goś kto zro­zumie mo­je obawy.
Oni ocze­kują, że będę ich ro­zumieć, oni chcą, żebym im przy­taki­wała, a kiedy te­go nie ro­bię wy­buchają jak bom­ba niszcząc prze­de wszys­tkim mnie..
Pa­nie J bra­kuje mi zrozumienia...
Bo chy­ba się z ni­mi nie pot­ra­fię dogadać.. 

list
zebrał 1 fiszkę • 24 października 2017, 13:05

List Młodej Lekarki

Os­tatnio codzien­nie można usłyszeć w te­lewiz­ji i in­nych me­diach o Pro­teście Re­zydentów, którzy do­magają się szyb­kich zmian w Fi­nan­so­waniu Służby Zdro­wia. Zaw­sze stałam z bo­ku ta­kich ruchów, nig­dy nie uważałam się za [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 22 października 2017, 18:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:01Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Dom

dzisiaj, 16:58har.monic do­dał no­wy tek­st wiecznie zielo­na

dzisiaj, 15:58cyt.adela do­dał no­wy tek­st szept ucha

dzisiaj, 15:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st zzz

dzisiaj, 15:55Vergil do­dał no­wy tek­st Zmęczony życiem, je­sien­ny tułacz wiat­ru [...]

dzisiaj, 15:46rastanatusia do­dał no­wy tek­st Danse ma­cab­re już daw­no [...]

dzisiaj, 15:27Logos do­dał no­wy tek­st Na prawdę? muszę chodzić [...]

dzisiaj, 15:06Nina K do­dał no­wy tek­st (19-24XI) do M 

dzisiaj, 14:42Nina K sko­men­to­wał tek­st (14-18XI) do M