Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 670 listów.

Rana bolesna solą osypana

Miałam tyl­ko Ciebie..
Te­raz mam już tyl­ko siebie. Nie chce mieć tyl­ko siebie.
Chce Ciebie. Przy so­bie tak jak Ro­meo chciał mieć swoją Julie.
Lecz to nie ta poez­ja, nie te życie, nie ten świat.
To nie ta miłość 

list
zebrał 1 fiszkę • 18 lutego 2018, 00:01

Nigdy nie wysłano

Przed na­mi morza, oceany do przepłynięcia.
Bar­dzo sil­ne i wy­sokie wiat­ry, które będą ośle­piać nasze zmęczo­ne podróżą oczy. Może na chwilę stra­cimy nadzieję.
Życie na­bie­rze sza­rych ko­lorów. Wte­dy za­damy so­bie py­tanie, czy war­to. Ale w głębi ser­ca się nie pod­da­my. Będziemy się szu­kać.
Od­naj­dziemy się. W końcu się od­naj­dziemy Kochanie.
Proszę tyl­ko nie zwątpij w siebie, we mnie. W Nas. 

list
zebrał 2 fiszki • 16 lutego 2018, 23:21

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wa­liz­ka już od pra­wie dwóch miesięcy stoi w po­koju i ja­koś nie za­powiada się, żebym ją scho­wała. Ludzie się trochę dzi­wią i py­tają czy gdzieś się wy­bieram.. czy wy­jeżdżam..
A [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 12 lutego 2018, 18:56

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J
Wie­dział pan, że zimą na­wet ka­wa z auto­matu sma­kuje lepiej?
Miłe słowo og­rze­wają ser­ce inaczej niż latem..
A uścisk spra­wia, że już nie jest Ci tak zimno..
Bo ogólnie zimą dużo rzeczy wy­daje się być gor­sze, ale sztuką jest on­dna­leźć coś co spra­wi, że poczu­jemy się szczęśliwi. 

list
zebrał 3 fiszki • 9 lutego 2018, 18:11

A kysz

Pyłek słów lep­kich spłynął na duszę
Śmieją się diabły
będą katusze!
Pyłek za­mieni się w jad surowy
skończą się wszystkie
szlachet­ne mowy!
Tupną kopytem
Wy­syczą zaklęcia
Szpo­ny ot­rze­pią go­towe do cięcia!

Obłudę chwycą
tan­go zatańczą 
a ran­kiem pobiegną
w dłoni z różańcem...
Miłość wyznają
i wszelkie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:15

po klask

za­biłeś się, bra­wo ty 

list
zebrał 1 fiszkę • 11 stycznia 2018, 22:44

my jabłko

kocha­nie, ty, moje

nie ma czego.
się bać?

utarte

zwroty
(bez) znaczenia
słowa

języ­k obcy
ciała, mowa

to, nie, tak

co wieje nudą
rzu­ca się na wiatr


wspólny duch to nie jest pestka
ale także to nie jest robak  

list
zebrał 4 fiszki • 5 stycznia 2018, 14:52

Mój mały Elfie...

Dziś pójdziesz zdo­bywać świat, jeszcze nie w pełni ale wy­puszczam Cię z bólem ser­ca i ze lzą w oku mój mały El­fie, bo­haterze zielo­nych bi­tew, podróżni­ku po krainie Ri­wen­dell i Mrocznej Puszczy. [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 5 stycznia 2018, 11:11

Co począć...

I choć bym bar­dzo chciała dać Ci spokój i odpuścić,
To cza­sem po­jawia się ta­ka myśl, że prze­cież Cie kocham,
Wiec dlacze­go mam to zrobić?
Czy właśnie dla­tego,że Cie kocham, mam się poddać.
I gdzie wte­dy będzie miłość?
W tej cier­pli­wości, czy to wszys­tko wystarczy.
Gdy­bym tyl­ko wie­działa co zro­bić mam,
By nam pomóc, od­na­leźć szczęście w tym pokręco­nym świecie. 

list
zebrał 1 fiszkę • 4 stycznia 2018, 17:45

List: Po życzeniach.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz py­tająco: „Może da się zrobić?”

Ser­decznie Ciebie poz­dra­wiam już te­raz na tym początku nie początków.

„Ja­kie słowa ukołyszą moją [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 1 stycznia 2018, 13:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:55Papillondenuit do­dał no­wy tek­st Najpiękniejsze opo­wieści są o [...]

wczoraj, 23:47szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:32Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

wczoraj, 23:29eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wyzwanie

wczoraj, 23:21szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:04Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:02MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 21:47szpulka wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

wczoraj, 21:46szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia