Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 603 listy.

Pojedziemy razem...

Przy­jacielu
Życie jest zbyt krótkie, żeby zmar­no­wać je na ma­rudze­niu.
Życie to niez­wykła przy­goda, która na­syco­na jest wielo­ma niespodziankami.
Mówiłeś, że możemy się gdzieś ra­zem wyb­rać po­jechać da­leko, da­leko stąd... Jes­tem chętna tylko [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:56

Prawie tak samo ...

Pa­nie X
Udałam się dzi­siaj na spa­cer, chciałam się trochę oder­wać od te­go wszys­tkiego, od te­go hałasu ja­ki stwarzają ludzie wokół mnie. Szłam po­lami, mi­jałam la­sy i była to długa wędrówka. Roz­ma­wiałam z [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 26 marca 2017, 21:21

List: Dwie różne skarpety.

Odtwórz

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Oczy­wiście, że tak.”

Trochę spóźniony, lecz i tak w pew­nym sen­sie na czas i jed­nocześnie sześć dni przed czasem.

No patrz [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2017, 15:25

Życzę Ci abyś.....

Pa­nie X
Siedzę właśnie na podłodze, ple­cy opieram o gorący ka­lory­fer, a w ręku trzy­mam moją ulu­bioną her­batę z cyt­ryną i miodem.
Włosy mam w nieładzie i na pew­no te­raz nie wyglądam jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 25 marca 2017, 00:11

A ja chciałabym..

Pa­nie X
Dlacze­go się przyjęło, że ludzie za­kochują się wiosną? Że to właśnie tą porą ro­ku każde ser­ce jest ot­warte na miłość i ciepło dru­giej osoby?
Kiedyś pew­na pa­ni za­pytała się mnie kiedy ludzie [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2017, 20:14

Propozycja na kolanach

Jeżeli ko­synier tak bar­dzo chce bro­nić uciśnionych możemy się zmie­rzyć jak naj­bar­dziej bez udziału spo­wie­dzi us­ta­wionej pod opiekę nad se­ryj­nym , ja­ki af­ront , us­ta­wiona spo­wiedź , tego [...] — czytaj całość

list • 20 marca 2017, 15:32

* * *

Pa­nie X 
Chy­ba przyszła juz wios­na... Pta­ki zaczy­nają tak pięknie śpiewać,a słońce dzi­siaj pos­ta­nowiło pieścić mnie swoimi pro­mieniami jak nig­dy. Jest ta­kie jas­ne, po­god­ne chcące po­kazać ja­ki piękny jest świat.
A świat [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2017, 08:21

Ku radości

Rom­ku drogi
jak Ci w niebie
nie ma s moogu
palą drzewem
no­sisz szor­ty
czy lampasy
biegasz bo­so
czy w ka­maszach
zdmuchnę świeczkę
wszys­cy palą
mo­je ser­ce się we­seli
tyl­ko so­lo
a ca­pel­la wspo­minając


nie za­pom­nij by­wać sobą
choćbyś by­wał na­wet w niebie
i pa­miętaj że my wszys­cy też trzy­mamy
swo­je kciuki
tam za Tobą
tu na ziemi 

list
zebrał 6 fiszek • 16 marca 2017, 15:22

Posprzątaj swoje życie

Przy­jacielu
Os­tatnio wiele ludzi szu­ka miłości, wiesz jak to jest przychodzi wios­na i każde­mu od­bi­ja. Prag­nie poczuć się kocha­nym tak praw­dzi­wie, pos­przątać swo­je życie i zap­ro­sić do niego nową osobę, żeby razem [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 16 marca 2017, 00:05

Kochani rodzice

Na wstępie do­noszę
że u mnie wszys­tko dob­rze
prze­lej­cie ka­siorę
jak naj­szyb­ciej na konto
może być i na wnuczka
by­le w tem­pie ex­pres
na tym muszę kończyć

Pa­miętający ese­mesik skauci k 

list
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2017, 14:08
Aktywność

dzisiaj, 15:45Salomon sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:34Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 13:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st róże bez kolców

dzisiaj, 13:30Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Niespieszny

dzisiaj, 12:11o.O sko­men­to­wał tek­st Jak o tym te­raz [...]

dzisiaj, 12:05wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:57wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:55Cris sko­men­to­wał tek­st Sens życia

dzisiaj, 11:32czarna mam­ba sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]

dzisiaj, 11:19wdech sko­men­to­wał tek­st Zaczyna się rozkład kości zaczy­nają [...]