Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 693 listy.

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J
Przyz­wyczaiłam się do zim­nych dni
Błota
I bra­ku Ciebie
Śnieg przyk­rył ścieżki, który­mi często chodziłam więc dla­tego tak często się gu­bię
Gu­bię się też w swoim życiu.
Bez Ciebie jest tak [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 13 grudnia 2018, 12:41

Z miłości

Ma­luszku,który rośniesz pod moim ser­cem, chce Ci po­wie­dzieć,że jes­tem naj­szczęśliw­szą ko­bietą na świecie,a wiesz dlacze­go? bo po­mimo twych niewiel­kich roz­miarów wpro­wadziłeś do nasze­go życia ty­le miłości,ra­dości,nie możemy się już z Tatą docze­kac kiedy Cię zo­baczy­my,cieka­we do ko­go będziesz po­dob­ny,może będziesz mieć Two­jego Ta­tusia oczy, te piękne zielo­ne oczy w których jes­tem za­kocha­na.Cze­kamy na Ciebie z utęsknieniem.
PS.Two­ja Kochająca Mama 

list
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2018, 08:25

Zakurzona szuflada.

Czułem ten nienaz­wa­ny przy­mus, który dosłow­nie osaczał mnie każde­go dnia...Czułem zim­ne mac­ki wspom­nień na swoim ra­mieniu i głos zaklęty w bi­ciu ob­ce­go ser­ca. Za­pom­niałem i za­pomi­nałem aż do dzi­siaj! Wstałem pcha­ny czymś [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 4 grudnia 2018, 21:22

Do Ciebie

Mój Drogi
Pier­wsze wrażenie nig­dy mi wychodziło, zaz­wyczaj ono było złe.
I da­lej mi ono nie wychodzi.
Kiedy ko­goś poz­naję zaw­sze zro­bię coś głupiego, al­bo się uśmie­chnę za sze­roko. al­bo się pot­knę i uderzę [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 24 listopada 2018, 21:14

K

Cza­sami so­bie myśle, że może nie chciałeś,żebym odeszla,
chciałeś spraw­dzić ,czy odejde
a ja prze­cież tak bar­dzo chciałam zostać,
przy Tobie
Chciałam, żeby było dobrze
czy uda sie nam jeszcze co­kol­wiek poskładać
minęło ty­le cza­su... bo­li mnie ten rok...
a na­wet nie wiem jak mam "wrócić"...
nie wiem czy mam po co... 

list
zebrał 3 fiszki • 12 listopada 2018, 19:20

Do Ciebie

Do Pa­na J 
Tak bar­dzo byłeś mi blis­ki, że za­pom­nienie o To­bie jest trud­niej­sze niż myślałam..
Na­wet stos kar­tek o roz­wo­ju człowieka nie po­magają, bo cały czas pamiętam.........
Twój uśmiech, kiedy pat­rzyłeś na mnie [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2018, 22:06

Smutny listopad

Piszę ten list choć wiem,że słowa nie tra­fią do Ciebie.Ko­lej­ny lis­to­pad za­raz przyj­dzie ,wiesz jak go nie lu­bię,te­raz jeszcze bar­dziej odkąd Cię nie ma.Smu­tek opa­da na mnie jak pajęczy­na z kro­pel łez.Liście [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 30 października 2018, 09:18

Do Ciebie

Do Pa­na.........
Gdy­by naiw­ność była mie­rzo­na w ja­kieś jed­nos­tce pew­nie w tym mo­men­cie przek­roczyłabym wszelką normę.
Pew­nie czuj­nik krzyczałby w niebo głosy.
Bo­li mnie mo­ja naiw­ność. Mo­ja głupo­ta mnie drażni.
Chciałabym ko­goś kto wyleczyłby [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 20 października 2018, 21:29

Do Pana J

Pa­nie J
Liście tak pięknie tej je­sieni wyglądają, a kiedy po­wieje wiatr to de­likat­nie spa­dają na ziemię, która wygląda jak ko­loro­wy dy­wan..
Jadę właśnie po­ciągiem do do­mu z mias­ta, który stał się moim [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2018, 16:19

Dla Magdaleny

Kochałam Cię już za­nim jeszcze się po­jawiłaś na świecie .Kiedy się urodziłaś i położyli mi Ciebie na ser­cu wsłuchi­wałam się w bi­cie two­jego małego ser­duszka,ten mo­ment zaw­sze będzie we mnie tkwił. Ty [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 4 października 2018, 07:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:55wonderful348 do­dał no­wy tek­st Wiem jak trud­no jest [...]

dzisiaj, 14:52carolyna sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:42Eufemia do­dał no­wy tek­st Wszystko jest po coś [...]

dzisiaj, 14:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]

dzisiaj, 14:07carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30AnnMaria do­dał no­wy tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 12:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

dzisiaj, 10:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miej od­wagę wrzu­cić do [...]

dzisiaj, 10:33silvershadow sko­men­to­wał tek­st mogłabym usiąść i płakać ale [...]