Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 637 listów.

listownik

pod­nieś i pomyśl
ko­go ci przy­pomi­na? jeżeli nie, to wiec, że i ciebie już tu nie ma. 

list • dzisiaj, 09:10

Do Ciebie

Mój Drogi..
Os­tatnio ciężko zat­rzy­mać mnie w domu..
Podróże mnie us­pa­kajają, po­wodują, że jes­tem szczęśli­wa i czuję się spełniona..
To już chy­ba pod­chodzi pod uzależnienie..
Kiedy stoję na dwor­cu z moją ukochaną wa­lizką i kiedy słyszę [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 17 września 2017, 16:53

Do Ciebie

Przyjaciółko
Pa­miętaj, że ludzie będą chcieli Cię zniszczyć..
Zab­rać Ci całą radość..
Przy­tulą, pok­le­pią, a po­tem do Two­jej fi­liżan­ki z kawą wsy­pią arszenik..
Dadzą Ci wiele, a za­biorą jeszcze więcej..
Pa­miętaj, że nie możesz być słaba i [...] — czytaj całość

list • 15 września 2017, 22:08

Do Pana J

Pa­nie J 
Tak dużo emoc­ji..
Śmie­chu i łez..
I da­lej nie wiem co jest prawdą, a co tyl­ko moim wyob­rażeniem, bo pan wie, że ja wyob­raźnię mam bar­dzo bujną.
Tęsknię za ty­mi góra­mi, które [...] — czytaj całość

list • 12 września 2017, 22:50

K

Bra­kuje mi Ciebie, rozmów i uśmie­chu, Two­jej obecności.
Te­go, ze byłeś, choć tak nap­rawdę nie było "nas"
Próbo­wałam wszystkiego...
Myślałam, że mogę coś zrobić,
Spra­wić byś mnie pokochał,
Miałam nadzieje, że się ułoży...
Chciałam te­go, bardzo
Chy­ba nie wyszło, chy­ba na pewno
Nie wiem co da­lej będzie...
Dziś bo­je się pat­rzeć w przyszłość, wiedząc , że Cie tam nie znajdę...
I tyl­ko łapie w myślach wspom­nienia, które mi zostały... 

list • 10 września 2017, 17:56

List: Pożycia.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Owszem.”

To świet­nie, że się uka­zujesz, że wska­zujesz i zagłębiasz się w myśli, nie tyl­ko swe.

Nie wiem jak to się dzieje, [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 9 września 2017, 19:10

Do Pana J

Pa­nie J
Tak bra­kuje mi słońca..
Mor­skiego po­wiet­rza i ciepłego pias­ku..
Ludzi, którzy sta­li się moją drugą rodziną ..
Zas­ta­nawiam się czym są wspomnienia..
Bo na­wet te dob­re cza­sami bolą..Bo­li to, że już jest ko­niec i to co piękne tak szyb­ko minęło..
Tęsknię za tym cza­sem , bo to był piękny czas..
A jak pan żyje w to wrześniowe popołudnie? 

list
zebrał 2 fiszki • 4 września 2017, 15:57

Do Pana J

Pa­nie J 
Kiedy byłam mała uwiel­białam baj­ki o miłości, te­raz nie do końca w nie wierzę..
Jed­nak wierzę w spoj­rze­nia, które po­wodują mo­tyle w brzuchu i rumieniec..
Nie wiem czym to jest spo­wodo­wane, ci [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 2 września 2017, 21:42

To pilne

Pa­nie J 
Coś do mnie dzi­siaj doszło, uczu­cie, które cza­sami ogar­nia człowieka i po­kazu­je mu gdzie ak­tual­nie się znajduje..
Pat­rzyłam tępo w ek­ran te­lefo­nu cze­kając na wiado­mość od ko­gokol­wiek dosłow­nie od obojętnie jakiego [...] — czytaj całość

list • 23 sierpnia 2017, 20:38

Tchórz

Wi­taj Aniele, to ja tchórz wiel­ki. Ty zresztą wiesz o tym naj­le­piej. Daw­no te­mu go poz­nałam, ser­ce szyb­ciej bić zaczęło. Uciekłam... Bo tak wy­god­niej? Nie. Bo tak le­piej? Nie. Tak po prostu [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 21 sierpnia 2017, 21:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 11:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 11:14eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 11:14Cris sko­men­to­wał tek­st Ci, którzy od­da­lają od [...]

dzisiaj, 11:09wdech sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 11:07wdech sko­men­to­wał tek­st Tak Bóg umiłował wol­ność [...]

dzisiaj, 11:05eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

dzisiaj, 11:04Andaluzja008 do­dał no­wy tek­st Po co ten lęk [...]

dzisiaj, 11:01Andaluzja008 do­dał no­wy tek­st Nie chcesz zab­ra­wić mo­jego [...]

dzisiaj, 11:01Andaluzja008 do­dał no­wy tek­st Jesteś jak ka­wa z [...]

dzisiaj, 11:00Andaluzja008 do­dał no­wy tek­st Czuję od Ciebie ciepło [...]