Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 623 listy.

List: Po trzykroć życzenia.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz py­tająco: I tak by­wa i na­wet nie wiemy cze­mu Nas od­wie­dza?

Odtwórz

Cza­sami to na­wet długo­pis się wy­pisuję i choć jakby [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 15:24

List

twoi przy­jaciele są 
tam, gdzie ty jes­teś
czy te­go chcesz
czy nie?
jes­tem kimś więcej
tak, dla ciebie
to nie przy­jaźń
to coś, co nazwy
swo­jej naz­wy, nie ma 
ale to nie przy­jaźń
więc [...] — czytaj całość

list • 19 lipca 2017, 21:07

List: Zapach świeżo podlanej pelargonii w lipcowy poranek.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: Przyszłe, ówczes­ne i przyszłe ma­cie­rzyństwo.

250466666022040792lub 68

No i jak tam było, dzień pew­nie jak dzień. Jeździ­my i tam [...] — czytaj całość

list • 8 lipca 2017, 15:22

Do Pana J

Pa­nie J
Wszys­tko się zmienia.
Każde­go dnia od­kry­wam coś nowego.
Ludzi, którzy zmieniają się z dnia na dzień.
Możesz być dla ko­goś ważnym, a po jed­nym dniu już przes­ta­niesz być tym oczkiem w głowie...
Muszę nauczyć [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 8 lipca 2017, 11:12

Do pana J

Pa­nie J
Gu­bię się..
W swoich myślach, które są jak la­birynt nie do przejścia..
Tracę szansę przez og­ra­nicze­nia, które ktoś mi narzucił..
Mówię, że jes­tem wol­na jak ptak, a tak nap­rawdę czuję się jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 29 czerwca 2017, 20:10

Do Pana J

Pa­nie J
Cza­sami zas­ta­nawiam się czy wszys­tko co mnie otacza jest na pew­no realne..
Gdzie żyję i czy mo­je szczęście jest prawdziwe..
Cza­sami myślę, że ka­wa którą codzien­nie piję jest jak sok od Gu­misi, który [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 czerwca 2017, 22:36

W niewoli pragnień i oczekiwań...

To list - wysłany do pra­wie niez­na­jome­go człowieka... Jest wdow­cem. Na­pisał mi o tym, że je­go priory­tetem jest zna­lezienie ko­biety - żony dla niego i mat­ki dla je­go dzieci. I że żyje [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2017, 23:06

Do pana J

Sza­now­ny pa­nie J
Nie chcę być dorosła..
Chcę jak dziec­ko zbierać stok­rotki i wie­rzyć, że za podróż swoich marzeń mogę zapłacić kwiatkami..
Śpiewać piosen­ki i nie wysłuchi­wać, że "jes­teś do­rosła, to już nie wy­pada"
Bo [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 17:02

* * *

Dziękuję Państwu za od­da­ne głosy.

Dr Ta­wian Stambuła 

list
zebrał 9 fiszek • 6 czerwca 2017, 01:05

Smutne siostry anioły

Prolog


“Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas,
kiedy nasze skrzydła za­pomi­nają jak latać.”


Każdy roz­dział kiedyś się kończy. Po niektórych zos­tają tyl­ko anioły, które troszczą się o nas [...] — czytaj całość

list • 3 czerwca 2017, 23:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 02:18Eazy sko­men­to­wał tek­st Najwyższy szczyt ok­ru­cieństwa? Dziele­nie [...]

dzisiaj, 02:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najwyższy szczyt ok­ru­cieństwa? Dziele­nie [...]

dzisiaj, 02:04Salomon sko­men­to­wał tek­st To nie tak, że [...]

dzisiaj, 01:29Cris sko­men­to­wał tek­st To nie tak, że [...]

dzisiaj, 00:56Cris sko­men­to­wał tek­st Idź ob­raną z dróg. Na­wet [...]

dzisiaj, 00:49Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:48Cris sko­men­to­wał tek­st To nie tak, że [...]

dzisiaj, 00:35M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st pachnące wspom­nienia otu­la czar

dzisiaj, 00:06enta! sko­men­to­wał tek­st ***