Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 609 listów.

Do Pana J

Pa­nie J
Gdy­bym zap­ro­pono­wała Pa­nu podróż w niez­na­ne, podróż na całko­wite­go spon­ta­na to po­jechałby pan ze mną?
Bez zo­bowiązań po pros­tu poz­nać trochę świata....
Zo­baczyć sta­re opuszczo­ne mias­to, zdo­być szczyt i oglądać wscho­dy i [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 23:16

Do Pana J

Do sza­now­ne­go pa­na J
Jest ciem­no...
Wszys­tkie światła już zgasły..
Może były to światła nadziei?
We mnie też gaśnie nadzieja...
Nadzieja na to, że świat będzie lep­szy...
Wie pan co...
Kiedy idę uli­cami ob­serwuję smutny [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 14 maja 2017, 00:27

* * *

Obudziłam się w swoim po­koju. Sa­ma ze sobą. Gdzie jesteś?
Byłaś niemal zaw­sze, a te­raz wy­god­na cisza jest ta­ka iry­tująca.
Próbuję zasnąć. Dlacze­go nig­dy pier­wsza nie pot­ra­fisz te­go przer­wać.
Na­wet mój te­lefon traci [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 maja 2017, 09:36

Do pana J

Do sza­now­ne­go pa­na J.
Mo­je życie prze­pełnione jest pa­radok­sa­mi..
Wie­czny­mi nies­podzian­ka­mi, które cza­sami wy­buchają mi w rękach i mnie ra­nią..
Są też miłe nies­podzian­ki, ta­kie które pachną fiołka­mi.
Kocham fiołki i nieza­pomi­naj­ki.. Kojarzą [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 11 maja 2017, 20:35

Drogi przyjacielu

Dro­gi przyjacielu,

Chciałabym się z Tobą podzielić tym, co os­tatnio od­kryłam. Wiem, że nig­dy te­go nie przeczy­tasz, ale prze­cież między na­mi nie pot­rze­ba słów, prze­cinków ani wielok­ropków. Zacznę więc.
Jes­tem nie­rzeczy­wis­ta. Choć w nierzeczywistości [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2017, 02:32

* * *

Dro­gi D,
Cóż mam ci powiedzieć?
Chciałabym wrócić do ciebie i tych chwil, bo te­raz tyl­ko trzęsą mi sie dłonie. Tak, to te dłonie których do­tykałes każde­go dnia z miłością i pasją. Dłonie, które [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 10 maja 2017, 00:54

Czy na pewno tak jest?

Przy­jacielu
Świat może być dobry..
Ludzie nie są wca­le ta­cy źli..
To my chce­my ideałów za­miast pragnąć ko­goś kto będzie obok nas wte­dy kiedy będziemy go pot­rze­bować, a nie tyl­ko w wyob­raźni..
Świat może [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 6 maja 2017, 23:43

List: „Podkoszulkę mam i w niej śpię…”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Oczy­wiście, że tak.”

(„A naj­lep­sze jest w tym to, że tam jest na­pisa­ne, kocha­ni na pod­koszul­ce-

„Weź pigułkę!”

Mo­ja ma­ma się [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 6 maja 2017, 19:38

Ostatnie pożegnanie

Pa­nie X
Chciałam się z pa­nem pożeg­nać.
Te­raz już ofic­jalnie.
Nasze dro­gi po czte­rech la­tach się ro­zeszły.
To były... pokręco­ne czte­ry la­ta..
Nie mogę po­wie­dzieć, że złe i nie ma żad­nych po­zytyw­nych wspomnień, [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 5 maja 2017, 20:32

Do cząstek mnie

Pat­rzy na mnie swoimi jas­ny­mi ocza­mi. Na jej twarzy ma­luje się tros­ka i coś jeszcze, bez­wa­run­ko­wa miłość. Spo­koj­nie ocze­kuję, aż z uśmie­chem po­da mi złotówkę na ulu­bione­go ba­tona. Z niechęcią siadam do [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 26 kwietnia 2017, 12:37
Aktywność

dzisiaj, 01:13Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 01:02Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 01:01Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:30Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:26Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:23yestem sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20Naja sko­men­to­wał tek­st stoję nicość pośród ni­cości sa­mot­nie może łat­wiej [...]

dzisiaj, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st i mię w róży

dzisiaj, 00:17yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co mam naj­cenniej­sze, [...]

dzisiaj, 00:14yestem sko­men­to­wał tek­st Bujamy się, bo życie [...]