Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 674 listy.

Niby oczywiste…

Odtwórz

Przy To­bie światło ma swój za­pach, a każda roz­mo­wa niesie ciepło. Odkąd Cię poz­nałam na­wet li­tery w książkach układają się w myśli o tym, co będzie gdy znów się spot­ka­my. Cza­sem zastanawiam [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 2 maja 2018, 17:41

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Jeszcze nie chce się z Pa­nem żegnać
Jeszcze nie jes­tem na to gotowa...
Kil­ka łez jeszcze uronię
Pocze­kam do następne­go lata
Zmienię się
Zrzucę zbędne ki­log­ra­my
I po prso­tu...
Stanę się inna
Może wte­dy po­pat­rzysz na mnie z tym błys­kiem w oku?
Może życie wte­dy się do mnie uśmie­chnie
Gdy coś w so­bie zmienię
Może...
Zamówię in­ny cha­rak­ter pod Ciebie ...
A może po pros­tu zamilknę...
Już na zawsze? 

list
zebrał 3 fiszki • 25 kwietnia 2018, 21:05

W pamięci

Ile lat już żyję bez twoich rad?rozmów pro­wadzo­nych gdziekol­wiek i przy każdej okaz­ji?Mi­jają la­ta a pus­tka w ser­cu się nie za­pełnia,często mi się śnisz,a w nich uśmie­chasz się do mnie.
Tak bar­dzo mi [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 21 kwietnia 2018, 10:09

K

I naj­bar­dziej w naszych przy­pad­ko­wych spot­ka­niach lu­bie, to jak mi ser­ce łomocze, gdy Cie uj­rze i nie wiem wte­dy co mam zro­bić, żeby dob­rze "wy­paść" przed Tobą...
Ty na­wet nie wiesz, że istnieje [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 20 kwietnia 2018, 09:33

K

Wiesz, cze­kam na ten mo­ment, po którym
może znów uda Nam się
po­roz­ma­wiać jak daw­niej,
a może te­raz uda się więcej...
Łudzę się, wiem , ale jes­tem tu,
może wios­na obudzi i Ciebie... 

list
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2018, 20:32

Do pana J

Dro­gi Pa­nie J
Coś mi w ser­cu gra..
Chy­ba nap­rawdę najład­niej mi w niebieskim
Ale wiesz w ta­kim jas­nym kolorze
Os­tatnio się py­tałeś czy uraczę was swoją obecnością...
Ow­szem
Przybędę, ale jeszcze nie wiem jak..
Szo­fera niestety [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2018, 20:14

* * *

To nie fa­buła, tyl­ko idea uczy­niła tą his­to­rię czymś pięknym. Przez bra­ki w ro­zumieniu można ko­goś zra­nić w sposób dla siebie niez­ro­zumiały. A można było prze­cież po pros­tu so­bie zaufać. Kiedy martwisz [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 21:29

* * *

Ogród wy­dawał się piek­ny, niebiański, buj­ny stworzo­ny dla ko­goś wyjątko­wego. Wszedł z uf­nością odurzo­ny za­pachem tu­bero­zy, jaśmi­nu, bzu. Tuż za bramą był niewi­doczny w ciem­nościach dół. Głębo­ki na 4 metry.
Życie kończy się cza­sami dziwnie. 

list
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2018, 17:25

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Słońce pieści mnie dzi­siaj swoimi promieniami.
Czu­je już wiosnę, cho­ciaż bra­kuje mi jeszcze od­ro­biny ciepła..
Ty wiesz jak ja bar­dzo kocham wiosnę i o tej porze ro­ku pow­ra­cam do życia..
Uśmiech sam się po­jawia na us­tach- ten, który tak bar­dzo lu­bisz..
Ps: Wy­syłam Ci i kil­ka pro­mieni słońca, bo słyszałam, że nie wszędzie jest tak pięknie jak u mnie ; ) 

list • 22 marca 2018, 10:33

Do Pana J

Dro­gi Pa­nie J 
Po­wiedz mi czy to do­puszczal­ne, że mam mętlik w głowie?
I, że jes­tem chy­ba jedną z naj­bar­dziej niez­de­cydo­wanych osób na tej pla­necie..
Może po­win­nam stać się bar­dziej dojrzała?
Ub­rać perfekcyjny [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2018, 12:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:57Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste

dzisiaj, 10:52Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 10:45Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto trzy­nas­te

dzisiaj, 10:35Badylek do­dał no­wy tek­st ,,Zazwyczaj ot­wierasz książkę w [...]

dzisiaj, 10:27Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

dzisiaj, 08:32fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto piętnas­te

dzisiaj, 08:30cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Dżem z węgierek Smaczniej­szy niż [...]

dzisiaj, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

dzisiaj, 08:24fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto czter­naste