Nowe listy

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane lis­ty — zgromadziliśmy 575 listów.

List: Azymut zero.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Zo­baczy­my, lecz raczej nie.”- od­po­wiadasz mi krótko.

Odtwórz

Lu­bię, gdy słońce świeci o półno­cy na pob­liską oko­licę, na­wet gdy świeży śnieg leży, [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 19:05

Do Ciebie

Kocha­ny
W duszy szu­mi mi morze, ser­ce wchłania tą niez­wykłą me­lodię i prag­nie jej więcej,bo działa na mnie jak ukojenie.
Czuję ciepło, de­likat­nie łas­ko­tanie pro­mieni słonecznych, które czu­le do­tykają mo­jego serca.
Uśmie­cham się i [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 12 stycznia 2017, 11:56

Zostańmy najlepszymi..

Kocha­ny pa­nie X
Cza­sami słowa nie wys­tar­czą.
Cisza może być lep­szym le­kar­stwem niż mi­liony słów.
Przy­tula­nie będzie o wiele lep­sze od słowa, które i tak nic nie zmieni.
Two­ja obec­ność byłaby jak bal­sam, która [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 10:05

Do Boga

Dro­gi Boże
Cza­sami so­bie myślę, że jes­tem sa­ma. Ludzie mnie zos­ta­wiają i wy­daje mi się nieraz, że Ciebie też nie ma. Jed­nak cały czas na mnie pat­rzysz, uśmie­chasz się i pro­wadzisz za rękę.
Czasami [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 9 stycznia 2017, 12:41

Jesteś piękna/ny

Każdy ma coś piękne­go w so­bie ... 

list
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2017, 17:47

Światełko w tunelu

Zaw­sze zas­ta­nawiam się co jest na końcu ? 

list • 7 stycznia 2017, 17:14

Johnny

Za­mieniłeś moją obojętność w wiarę, że to może będziesz Ty. Otoczyłeś troską, której dotąd nie doświad­czyłam. Byłeś po­moc­ny. Zaw­sze byłeś i mo­tywo­wałeś do działania. I były też Two­je oczy. Oczy, które sprawiały, [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 6 stycznia 2017, 22:02

Już sama nie wiem..

Czy Cię kiedy­kol­wiek kochałam czy te­raz Cię kocham? Nie, nie wiem... Myślę, że to raczej mo­je niereal­ne wyob­rażenia o tym, że kiedyś za­miast is­tnienia dwóch odrębnych jed­nostek będziemy jedną całością. Nies­te­ty, przez [...] — czytaj całość

list • 30 grudnia 2016, 16:53

List: Dwa razy siedem.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

„ Da”- od­po­wiadasz mi krótko.

To świet­nie, że pow­ra­casz. Niedługo 25 dzień grud­nia, wten­czas On też pow­ra­ca i ten naj­mniej­szy też.

Już [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 22 grudnia 2016, 16:50

Kiedyś się poznamy

Dro­gi niez­na­jomy mi jeszcze przy­jacielu
Kiedyś Ciebie poz­nam.
Uśmie­chnę się do Ciebie i się przed­sta­wię. Zaczniemy roz­ma­wiać. Opo­wiem Ci dlacze­go cza­sami jes­tem ta­ka szczęśli­wa po­mimo deszczu, który pa­da i pa­da, a jego [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 13 grudnia 2016, 15:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

wczoraj, 23:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st w pajęczy­nie myśli snu­je się [...]

wczoraj, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ... a kiedy wrócę [...]

wczoraj, 23:22tomek43i sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]

wczoraj, 22:50Cris sko­men­to­wał tek­st Sa­ma świado­mość, że coś [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

wczoraj, 22:46RozaR sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st Spojrzałem

wczoraj, 22:44Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st który przychodzi naj­ciszej

wczoraj, 22:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st we życiu fszys­ki­go nje [...]